Service phone:
+371 22 142 142
Working hours:
Mon-Fri. 10:00 - 19:00
Service address:
Kr. Barona iela 70, Rīga.
Privacy policy
SIA «Easy Solution»
Fizisko personu datu apstrādes noteikumi
 1. Kādi dati tiek apstrādāti
 • Klientu – fizisko personu vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese (turpmāk – Dati)
 1. Datu apstrādes nolūks
 • Dati tiek apstrādāti, lai administrētu pušu savstarpējās attiecības saistībā ar servisa pakalpojumiem, ziņot par ierīces remota statusu un izrakstīt rēķinus.
 • Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvību. Dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas veikšanai.
 • Ja dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, iepriekš tiks pieprasīta fiziskās personas – datu subjekta piekrišana datu apstrādei.
 1. Piekļuve Datiem un to glabāšana
 • Dati ir aizsargāti pret piekļuvi no ārpuses, to izmantošana tiek uzraudzīta. Pieeja personas datiem ir tikai darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami darba pienākumu izpildei. 
 • Dati netiks nosūtīti ārpus ES vai EEZ, ja vien tas nav nepieciešams datu tehniskai datu aizsardzībai. 
 1. Datu izpaušana 
 • Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu. 
 1. Datu glabāšanas ilgums
 • Dati tiek glabāti servisa pakalpojumu līguma darbības laiku, kā arī normatīvajos aktos paredzētajā termiņā, pēc tam Dati tiek dzēsti.
 1. Datu subjekta tiesības
 • Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus Datus, pieprasīt izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar servisa pakalpojumu sniegšanu, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības.
VII. SIA „Easy Solutions” kontaktinformācija
-  Juridiskā adrese: Sarkandaugavas iela 26/3-159, Rīga, LV-1005 
-  Biroja adrese: Kr. Barona iela 70, Rīga, LV-1005
-  Tālrunis: 22142142
-  E-pasta adrese: info@iserviss.lv